Verktyg

blom.png

Här presenteras olika verktyg för arbetet med hållbar utveckling. Det finns allt ifrån rapporter, länkar till webbplatser och webbutbildningar till checklistor och lathundar.

Webbkurs – Agenda 2030

Kommunikation

En guide till inkluderande kommunikation från Länsstyrelsen i Skåne

Integration
Rapport – Etablering av vissa nyanlända invandrare

Psykisk- Fysisk hälsa

Våldsförebyggande, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel
En regional handbok – våld i nära relationer
Webbplats om hedersförtryck
Webbkurs om prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Webbkurs om våld

ANDT-S – Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Föräldraskapsstöd

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, Barns rättigheter och funktionshinder
Webbplats – Jämställdhetsmyndigheten
Webbplats om jämställdhet – svenska
Website on gender equality – english
Webbkurs om mänskliga rättigheter

Webbplats om barnets rättigheter – Barnombudsmannen
Barnets rättigheter – SKL
Webbkurs barnkonventionen – Västra Götalandsregionen
Rättighetsbaserad skola – arbetsmodell som utgår från barnkonventionen

Demokrati – Inkludering, delaktighet, medbestämmande

Sysselsättning, utbildning, arbete

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder

Trygghet – Säkerhet, Brottsförebyggande arbete
Webbplats – Brottsförebyggande rådet

Miljö
Att påbörja ett strukturerat miljöarbete i handelsföretag
Att påbörja ett strukturerat miljöarbete i tjänsteföretag
Att påbörja ett strukturerat miljöarbete i varuproducerande företag
Hallands regionala åtgärdsprogram för miljömålen
Mappning av Sveriges miljömål mot de globala hållbarhetsmålen
Åtta steg till ett bra miljöarbete