Verktyg

blom.png

Kommunikation

Integration
Rapportering om etablering av vissa nyanlända invandrare

Psykisk- Fysisk hälsa
God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

Våldsförebyggande, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel
webbkurs om våld
webbkurs om prostitution och människohandel för sexuella ändamål
webbplats om hedersförtryck

ANDT-S – Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Föräldraskapsstöd

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, Barns rättigheter och funktionshinder
webkurs om mänskliga rättigheter
webbplats om jämställdhet – svenska
website on gender equality – english

Demokrati – Inkludering, delaktighet, medbestämmande

Sysselsättning, utbildning, arbete

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder

Trygghet – Säkerhet, Brottsförebyggande arbete
Brottsförebyggande rådet

Miljö
Sverigesmiljömål.se
Hallands miljömål