Verktyg

blom.png

Kommunikation

Integration
Rapportering om etablering av vissa nyanlända invandrare

Psykisk- Fysisk hälsa
God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

Våldsförebyggande, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel
Webbplats om hedersförtryck
Webbkurs om prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Webbkurs om våld

ANDT-S – Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Föräldraskapsstöd

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, Barns rättigheter och funktionshinder
Webbplats om jämställdhet – svenska
Website on gender equality – english
Webkurs om mänskliga rättigheter

Demokrati – Inkludering, delaktighet, medbestämmande

Sysselsättning, utbildning, arbete

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder

Trygghet – Säkerhet, Brottsförebyggande arbete
Brottsförebyggande rådet

Miljö
Att påbörja ett strukturerat miljöarbete i handelsföretag
Att påbörja ett strukturerat miljöarbete i tjänsteföretag
Att påbörja ett strukturerat miljöarbete i varuproducerande företag
Hallands regionala åtgärdsprogram för miljömålen
Mappning av Sveriges miljömål mot de globala hållbarhetsmålen
Åtta steg till ett bra miljöarbete