Styrdokument

Under nedan rubriker hittar du styrdokument för arbetet mot ett hållbart Halland.

Kommunikationblom

Integration
Det nationella integrationspolitiska målet

Psykisk- och fysiskhälsa
SOU 2017:47 Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa

Våldsförebyggande, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel
En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
En regional handbok – våld i nära relationer
Föreskrifter och allmänna råd

ANDT-S – Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Nationella ANDT- strategin
Skolans ANDT- uppdrag

Föräldraskapsstöd
Regeringens nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter och funktionshinder
Regeringens strategi för arbetet med mänskliga rättigheter
Nationella mål för jämställdhet
Strategi för ett jämställt Halland 2017 – 2020
Nationellt mål för funktionshinder

Demokrati, inkludering, delaktighet och medbestämmande
Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara

Sysselsättning, utbildning, arbete
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder
Plan- och bygglag 2010:900) 1 kap. 1§
PBL – Nationella mål – Demografi
PBL – Nationella mål – Bebyggelse
Kulturmiljö:
Stretegi för nya byggnadsminnen i Hallands län
Strategiskt program för kulturarv i Halland 2017 –2020

Trygghet – Säkerhet, Brottsförebyggande arbete
Nationell strategi för Sveriges säkerhet
Nationellt brottsförebyggande program

Miljö
Hallands miljömål
Miljöbalken
Sverigesmiljömål.se