Styrdokument

Under nedan rubriker hittar du styrdokument för arbetet mot ett hållbart Halland.

Kommunikationblom

Integration

Psykisk- och fysisk hälsa
Proposition: God och jämlik hälsa 

Våldsförebyggande, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel
Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Föreskrifter och allmänna råd

ANDT-S – Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Nationell ANDT- strategi

Föräldraskapsstöd
Regeringens nationella strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter och funktionshinder
Nationell strategi för arbetet med mänskliga rättigheter
Nationella mål för jämställdhet
Strategi för ett jämställt Halland 2017 – 2020
Nationellt mål för funktionshinder
Nationell HBTQ-strategi
Konvention om barnets rättigheter

Demokrati, inkludering, delaktighet och medbestämmande
Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara

Sysselsättning, utbildning, arbete
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder
Plan- och bygglag 2010:900) 1 kap. 1§
PBL – Nationella mål – Demografi
PBL – Nationella mål – Bebyggelse
Kulturmiljö:
Strategi för nya byggnadsminnen i Hallands län
Strategiskt program för kulturarv i Halland 2017 –2020

Trygghet – Säkerhet, Brottsförebyggande arbete
Nationell strategi för Sveriges säkerhet
Nationellt brottsförebyggande program

Miljö
Hallands miljömål
Miljöbalken
Sverigesmiljömål.se

Natur och friluftsliv
Sveriges friluftsliv