Om

Det är Länsstyrelsen i Halland som står bakom detta arbete och administrerar denna webbplats.

Vi tar nu nästa steg i arbetet med att nå visionen ”Ett Hållbart Halland”. Ett enkelt anslutningssystem där stora som små aktörer är välkomna att visa upp, ansluta och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Vi lyfter och sprider goda exempel, skapar forum för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser.

Hållbarhet är inte bara ett mål i sig utan också ett viktigt verktyg för regional utveckling, tillväxt och länets framtid. Vi vill att Halland ska vara ett attraktivt län att bo och verka i.

Vi behöver hjälpas åt

Arbetet för hållbarhet kräver ett samlat angreppssätt, där den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen beaktas på lika villkor och där flera viktiga perspektiv inom ramen för hållbarhet beaktas samtidigt. Det kräver också en bred intern samverkan mellan olika funktioner i organisationen samt extern samverkan mellan olika aktörer. För att lyckas med att göra Halland hållbart behöver vi alla hjälpas åt och ta ett samlat grepp!

Allas bidrag är viktiga och vi vänder oss till alla, från myndigheter och kommuner till organisationer inom den idéburna sektorn och företag. Alla har olika förutsättningar och villkor för arbetet och allas bidrag är viktiga och välkomna! Detta är inte bara positivt för det enskilda företaget, föreningen, myndigheten, kommunen eller organisationen utan för hela Hallands utveckling och tillväxt. Bli en del av Ett Hållbart Halland nu!

Agenda 2030

Utgångspunkt för arbetet med hållbar utveckling är Agenda 2030. Med sina 17 mål och 169 delmål är det den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin har antagits. Målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling, den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De är integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

Miljömässig hållbarhet

Länsstyrelsen arbetar med miljömässig hållbarhet på flera olika sätt. Vi har uppdrag att stödja aktörer i Halland kring miljömål, klimat- och energi och klimatanpassning. Arbete med den miljömässiga hållbarheten är viktigt i alla verksamheter, som en del av de tre dimensionerna av hållbar utveckling.  På Länsstyrelsen är miljö en av aspekterna när vi arbetar med exempelvis tillsyn, samhällsplanering, landsbygdsfrågor och annat som ryms inom den breda verksamheten.

Metod för arbetet och modell för samverkan – Social hållbarhet

Länsstyrelsen har tagit fram Blomman för social hållbarhet som är en metod för arbetet med social hållbarhet och en modell för samverkan. Den visar hur olika aspekter av social hållbarhet påverkar varandra och hur det inkluderar olika aktörer och arenor. Metodens/modellens syfte är att främja arbetet för social hållbarhet genom att motverka stuprörsarbete.

Beskrivning:

  • Riksdagen och regeringen beslutar om lagar, strategier, mål, handlingsplaner och uppdrag.
  • Det nationella omvandlas till lokalt och verkställs på kommunal nivå av olika aktörer.
  • Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland stöttar och driver det regionala arbetet.

BLOMMAN innehåller olika områden som utgör viktiga aspekter av social hållbarhet såsom hälsa, integration, ANDT, jämställdhet, mänskliga rättigheter etc. Dessa frågor överlappar varandra och kan vara både orsaker och konsekvenser av varandra. De olika områdena av social hållbarhet är gestaltade i form av en blomma – där de vi är till för är i fokus.