Kartläggning – Från vaggan till graven

Inom ramen för projektet Jämställd regional tillväxt och delprojektet Från vaggan till graven har Länsstyrelsen tillsammans med Region Halland sammanställt regional statistik ur ett livscykelperspektiv samt genomfört en intersektionell orsaks- och konsekvensanalys av statistiken för att skapa en helhetsbild av läget i Halland och en djupare kunskap om levnadsvillkoren i länet.

Sammanfattande analys av det insamlade statistikunderlaget med kompletteringar utifrån rapporter och forskning.

Här presenteras en intersektionell orsaks- och konsekvensanalys utifrån den statistik som har samlats in inom ramen för delprojektet ”Från vaggan till graven”. Analysen har arbetats fram i bred samverkan mellan Länsstyrelsen och Region Halland samt med aktörer i länet vars huvudsakliga uppdrag är att arbeta med de olika livsområdena som behandlas i analysen. Sakkunniga på diskrimineringsgrunderna har bidragit till analysens intersektionella dimension. Under respektive rubrik finns strategiska insatsområden med koppling till jämställdhetspolitiska mål. Klicka på rubrikerna för att komma till målen.

Strategi för ett jämställt Halland 2017-2020

Stora skillnader i livsvillkor mellan kvinnor och män i Halland
Skapa sina egna möjligheter – Företagande
De som inte kommer in på arbetsmarknaden
Hälsa, minoritetsstress och dess konsekvenser
Delaktighet och politiska beslut
Våld i nära relationer

kartläggning transp