Det systematiska arbetssättet

Arbetet med jämställdhetsintegrering är en del i arbetet för social hållbarhet och därmed knutet till en bredare agenda. Jämställdhet är en mänsklig rättighet och utgör en del av ett mer omfattande arbete mot alla former av diskriminering. Jämställdhet ingår också som en del i ett större sammanhang såsom arbetet för hållbar utveckling och Agenda 2030 – som syftar bland annat till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser och där mål om jämlikhet, hälsa, utbildning mm knyter nära an till jämställdhetsmålen. I ljuset av denna bredare agenda, är det angeläget för länets aktörer att arbetssätt och former för samverkan kan anpassas och utvecklas till de större målområden, som jämställdheten ingår i. I det följande avsnittet presenteras därför exempel på systematiska och integrerade arbetssätt, som kan skapa samverkan och synergier i arbetet för jämställdhet, mänskliga rättigheter och social hållbarhet. 

Sex kugghjul för jämställdhets- och jämlikhetsintegrerat systematiskt arbete

Det första kugghjulet, ”Kartläggning (Från vaggan till graven)” lyfter fram vikten av att kartlägga förutsättningar för jämställdhet och jämlikhet i den egna regionen. I Halland kommer alla aktörer i länet kunna dra nytta av kartläggningen – Från vaggan till graven. För enskilda aktörer kan det därtill finnas skäl att komplettera denna kartläggning, som görs av Region Halland och Länsstyrelsen, med mindre, mer specifika kartläggningar av särskild betydelse för den egna verksamheten.

Ett andra kugghjul, ”Organisation”, syftar på hur arbetet för att nå de jämställdhetspolitiska målen kan kopplas till de bredare områdena såsom mänskliga rättigheter och arbetet för hållbar utveckling och Agenda 2030. Där arbetssätt och samverkan mellan olika funktioner i organisationen och med externa aktörer kan utformas för att bättre främja helhetssyn och komplex problemlösning. En modell för att främja helhetssyn, som har tagits fram av Länsstyrelsen i Halland, är Blomman för social hållbarhet, som syftar till att främja ett samlat arbete för social hållbarhet där jämställdhet, mänskliga rättigheter, integration, ANDT, trygghet/säkerhet mm. utgör lika viktiga delar. Blomman för social hållbarhet beskrivs närmare nedan.

De fyra sista kugghjulen handlar om jämställdhets- och jämlikhetsintegrering i beslutsprocessen, planerings- och uppföljningsprocessen, rekryteringsprocessen, arbetsmiljöarbetet och kompetensutveck­lingen för medarbetare. I strategin beskrivs hur arbetet konkret kan bedrivas, bland annat i form av ”lathundar” och checklistor.

systematisktarbete transppng